Opšti uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje

1.1. Ovi Opšti uslovi prodaje će se primenjivati za sve ponude i porudžbine opreme i/ili usluga (u daljem tekstu "Proizvod") u kojima Aer Technik SRB d.o.o. (dalje u tekstu "Prodavac") učestvuje kao prodavac ili pružaoc usluga.

2.1. Date cene su neto u EUR/RSD bez obračunatog PDV-a i na paritetu "DDP Beograd, Srbija", ukoliko nije drugačije navedeno. Ukoliko je dogovoren drugačiji paritet, dodatni troškovi, uključujući troškove transporta i osiguranja, će biti na račun Kupca.

2.2. Sve uplate će se izvršiti u RSD prema prodajnom kursu Narodne Banke Srbije (NBS) za EUR na dan plaćanja.

2.3. Ukoliko su cene date u RSD, bazirane su na prodajnom kursu NBS za EUR na dan davanja ponude. Ukoliko do momenta prihvatanja ponude dođe do promene prodajnog kursa NBS za EUR za više od 3% cena će se korigovati za isti procenat.

2.4. U slučaju odloženog plaćanja Kupac je u obavezi da Prodavcu dostavi blanko menice i neophodnu prateću dokumetaciju, kao garanciju plaćanja.

3.1. Za tumačenje uslova isporuke koristiće se najnoviji "Incoterms" izdat od strane Međunarodne privredne komore.

3.2. Prodavac se obavezuje da Proizvod pravilno upakuje. Proizvod će biti upakovan od strane Prodavca na način koji je propisan za odgovarajući prevoz ove vrste opreme, koji mora Proizvod da zaštiti od delimičnog ili potpunog gubitka ili oštećenja.

3.3. Odmah nakon što se smatra da je Proizvod isporučen, Kupac preuzima sve rizike direktne i indirektne štete nastale zbog Proizvoda.

4.1. Prodavac garantuje da Proizvod tokom garantnog perioda neće imati nikakvih mana i da će u potpunosti ispunjavati sve dogovorene tehničke specifikacije iz tehničke dokumentacije. Garancija za garantni period uključuje, bez ograničenja, bilo kakva odstupanja od zahtevanih funkcionalnosti i karakteristika, izradu, kvalitet materijala.

4.2. Period garancije za Proizvod je:

a) za proizvode iz programa uljno podmazivanih kompresora, dvanaest (12) meseci, računato od dana puštanja u rad. Garantni period ne može preći više od osamnaest (18) meseci od dana isporuke iz fabrike proizvođača. Period garancije za kompresioni element i elektro motor je dvadesetčetiri (24) meseca.

b) za proizvode iz programa bezuljnih kompresora, dvanaest (12) meseci, računato od dana puštanja u rad. Garantni period ne može preći više od osamnaest (18) meseci od dana isporuke iz fabrike proizvođača. Period garancije za kompresioni element je šezdeset (60) meseci, a za elektro motor dvadesetčetiri (24) meseca.

c) za ostale proizvode, dvanaest (12) meseci, računato od dana puštanja u rad. Garantni period ne može preći više od osamnaest (18) meseci od dana isporuke iz fabrike proizvođača.

4.3. Prodavčeva garancija će pokrivati sve kvarove, koji utiču na nepravilan rad Proizvoda za koje se može dokazati da su nastali kao posledica loše izrade ili materijala, koji nije u skladu sa svetskim standardima za kvalitet ove vrste prizvoda.

5.1. Otkazivanje porudžbine je moguće samo dostavljanjem zvaničnog dopisa Prodavcu od srtane Kupca, a najkasnije u periodu od 14 dana od datuma izdavanja zvanične potvrde porudžbine Prodavcu.

5.2. Ukoliko Kupac želi da odustane od preuzimanja Proizvoda ili bar jednog dela dogovrenog porudžbinom, nakon isteka perioda od 14 dana od datuma izdavanja zvanične potvrde porudžbine Prodavcu, Kupac će kompenzovati trošak Prodavca nastao do momenta odustajanja. Ovaj iznos može biti najmanje 30% od dogovorene cene otkazanog Proizvoda.

5.3. Proizvod ostaje u vlasništvu Prodavca sve dok ne bude plaćen u potpunosti.

5.4. Prodavac neće biti odgovoran za bilo kakvu imovinsku štetu koje je prouzrokovao Proizvod nakon što je isporučen i dok je u posedu Kupca. Prodavac, takođe, neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodima proizvedenim od strane Kupca, ili na proizvode od kojih Kupac proizvodi proizvode.

5.5. Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Opštim uslovima prodaje, neće biti odgovornosti ni za jednu stranu prema drugoj strani za gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak ugovora ili bilo koji drugi posledični ili indirektni gubitak.

5.6. Sva odstupanja od ovih Opštih uslova prodaje moraju biti pismeno odobrena.